top of page
Cute Notebooks

LEGEA ADOPTIEI

Legea privind regimul juridic al adoptiei, legea nr. 273/2004 republicata 2009


Capitolul I

Dispoziţii generale


Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza institutia juridica a adoptiei.(2) In scopul supravegherii si sprijinirii actiunilor de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si alrealizarii cooperarii internationale in domeniul adoptiei se infiinteaza Oficiul Roman pentru Adoptii, organ despecialitate al administratiei publice centrale, denumit in continuare oficiu. Acesta este desemnat să aducă laîndeplinire obligaţiile ce sunt impuse statului român in materia adoptiei prin conventiile si tratateleinternationale la care Romania este parte.(3) Organizarea şi funcţionarea oficiului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


Art. 2.- (1) Adopţia este instituţia juridică prin care se stabileşte filiaţia între cel care adoptă şi copil, precum şirudenia între copil şi rudele adoptatorului.(2) Adopţia reprezintă o masură specială de protecţie a copilului lipsit in mod permanent sau temporarde mediul sau familial sau care in care in interesul sau superior nu poate ramane in acest mediu.


Art. 3.- Autoritatile sau institutiile care intervin in orice mod in toate etapele procesului de adoptie suntobligate să respecte următoarele principii:a) principiul intereselor superioare ale copilului;b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinând seama de originea sa etnică, religioasă şi lingvistică;d) principiul informării copilului în raport cu vârsta şi gradul său de înţelegere;e) principiul subsidiarităţii adopţiei internaţionale faţă de adopţia internă şi faţă de orice altă măsură deprotecţie care asigură îngrijirea corespunzătoare a copilului în ţara;f) principiul celerităţii oricarei decizii referitoare la copil; Art. 4. – Pe tot parcursul procesului de adoptie, directia pentru protectia drepturilor copilului, denumita incontinuare directie, este obligata sa ofere copilului informaţii şi explicaţii clare, potrivit vârstei şi gradului săude maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la persoanasau familia adoptatoare şi rudele acesteia.

Capitolul IICondiţiile încuviinţării adopţiei

Art. 5. - (1) Adoptia va fi incuviintata numai daca aceasta este in interesul superior al copilului.(2) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.(3) Copilul poate fi adoptat numai de catre o persoana denumita in continuare adoptator sau, simultanori succesiv, de catre doua persoane unite prin casatorie, denumite in continuare familie adoptatoare.(4) Persoana care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu poate fi adoptată numai de cătreadoptatorul sau familia adoptatoare care a crescut-o in timpul minoritatii sale. Art. 6. - (1) Adopţia între fraţi este interzisă.(2) Adopţia a doi soţi de către acelasi adoptator sau familie adoptatoare este interzisă.1Art. 7. - (1) Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu şi care sunt cu cel puţin 18 animai în vârstă decât cel pe care doresc să-l adopte.(2) Pentru motive temeinice, instanţa judecătorească poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa devârstă dintre adoptat şi adoptatori este mai mică de 18 ani. Art. 8 Adoptia va fi incuviintata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:a) consimtamantul parintilor copilului care urmeaza sa fie adoptat a fost exprimat in forma autentica si aramas irevocabil;b) consimţământul celui care adoptă a fost exprimat in forma autentica; dacă persoana care doreşte săadopte este căsătorită este necesar şi consimţământul celuilalt soţ cu excepţia cazurilor în care acestaeste în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa;c) consimţământul copilului care a implinit varsta de 10 ani a fost exprimat in fata instantei;d) hotărârea judecătorească de constatare a încetarii exercitiului drepturilor părinteşti a ramas definitiva siirevocabila;e) adoptatorul sau familia adoptatoare au fost atestate in conditiile prezentei legi;f) avizul favorabil al directiei a fost eliberat. Art. 9. – (1) Consimţământul la adopţie trebuie să fie exprimat de către părinţii copilului.(2) Dacă unul dintre părinţi este decedat, necunoscut, declarat judecatoreste mort sau disparut, pus subinterdicţie, decăzut din drepturile părinteşti, sau, din orice împrejurare, în neputinţă de a-şi manifesta voinţa,consimţământul celuilalt părinte este îndestulator.(3) Dacă ambii părinţi ai copilului sunt decedaţi, necunoscuti, declaraţi judecătoreşte morţi saudisparuti, pusi sub interdictie, decăzuţi din drepturile părinteşti sau se află în orice situaţie care determinăimposibilitatea de a-şi manifesta voinţa consimţământul prevăzut la alin. (1) nu este necesar.(4) În cazul adopţiei prevăzute la art. 5 alin. (4), consimţămintul părinţilor nu este necesar. Art. 10. - (1) Părinţii copilului trebuie să îşi dea consimţământul la adopţie în mod liber şi în cunoştinţă decauză. Directia este obligata sa asigure consilierea si informarea parintilor inaintea exprimării consimţământuluide catre acestia. (2) Consimţământul trebuie să fie dat necondiţionat şi în urma unei informări corespunzătoare asupraconsecinţelor sale, în special asupra încetării ca urmare a încuviinţării adopţiei, a legăturilor de rudenie întrecopil şi familia în care s-a născut.(3) Consimţământul nu este valabil când este afectat de eroare, violenţă, dol sau când este exprimat caurmare a unor promisiuni de bani, bunuri, servicii sau alte foloase necuvenite.(4) Consimţământul la adopţie trebuie să fie exprimat in forma autentica. Declaratia autentificata deconsimtamant la adoptie trebuie sa prevada daca parintele a fost informat si consiliat in conditiile alin. 1 si 2. Art. 11. - (1) Consimţământul părinţilor copilului la adopţie poate fi exprimat numai după trecerea unui termende 60 de zile de la naşterea copilului.(2) Parintele poate revoca consimţământul în termen de 45 de zile de la data înscrisului autentic princare el a fost exprimat.(3) In termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), directia este obligata sa soliciteinstanţei pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti de constatare a încetarii exercitiului drepturilor părinteşti. Art. 12. – (1) Consimtamantul adoptatorului sau familiei adoptatoare va fi exprimat la expirarea perioadeipentru care copilul i-a fost incredintat in vederea adoptiei. (2) Consimtamantul la adoptie trebuie sa fie exprimat in forma autentica. Declaratia autentificata deconsimtamant trebuie sa prevada ca adoptatorul a luat la cunostinta de starea de sanatate a copilului. (3) Dispozitile art.10 alin. 3 se aplica in mod corespunzator. Art. 13. Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materialenecesare dezvoltării depline şi armonioase a personalităţii copilului, adresand in acest sens o cerere directieicompetente. Art. 14. - (1) Evaluarea garantiilor morale si a condiţiilor materiale pe care adoptatorul sau familia adoptatoaretrebuie să le îndeplinească se va face de către directia de la domiciliul acestora, ţinând seama de:a) personalitatea, starea sănătăţii şi situaţia economică a adoptatorului/familiei adoptatoare, viaţa safamilială, condiţiile de locuit, aptitudinea sa de educare a copilului;b) motivele pentru care adoptatorul/familia adoptatoare doreşte să adopte copilul;c) motivele pentru care, in cazul in care numai unul dintre cei doi soti solicita sa adopte un copil, celalaltsot nu se asociaza la cerere;d) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta;e) religia adoptatorului.(2) Pe baza rezultatelor evaluarii mentionate la alin. (1), directia de la domiciliul adoptatorului sau familieiadoptatoare, in termen de cel mult 3 luni de la data depunerii cererii, decide daca acestia sunt sau nu apti saadopte. In cazul unui rezultat favorabil al evaluarii, directia elibereaza atestatul de familie sau persoana apta saadopte, denumit in continuare atestat.(3) Atestatul emis de directie este valabil pentru o perioadă de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fiprelungită anual cu condiţia respectării aceloraşi condiţii prevăzute la alin. (1). Art. 15. – (1) Dupa eliberarea atestatului, directia este obligata sa asigure pentru adoptator sau familiaadoptatoare pregatirea necesara pentru a-si asuma in mod corespunzator rolul de parinte.(2) Pregatirea mentionata la aliniatul precedent este obligatorie pentru adoptatorul sau familiaadoptatoare care urmeaza sa primeasca un copil in incredintare in vederea adoptiei.

Capitolul IIIProcedura adopţiei interne

Art. 16. – In cazul adoptiei interne, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să aibă domiciliul în România. Art. 17. - (1) Dacă planul individualizat de îngrijire pentru copil are ca finalitate adopţia internă, directia vasesiza, in termen de 30 de zile, instanţa competenta pentru pronunţarea unei hotărâri de constatare a încetariiexercitiului drepturilor parinteşti.(2) Directia poate înainta instanţei acţiunea de constatare a încetarii exercitiului drepturilor părinteştinumai dupa notificarea părinţilor copilului asupra intenţiei sale. Art. 18 - (1) Cererea de constatare a încetarii exercitiului drepturilor parinteşti se soluţionează cu celeritate.(2) Citarea părinţilor şi a directiei este obligatorie.(3) Instanţa admite cererea de constatare a încetarii exercitiului drepturilor părinteşti numai dacădirectia a efectuat toate demersurile necesare pentru mentinerea sau reintegrarea copilului in familia naturalasau largita .(4) Odata cu rămânerea irevocabilă a hotărârii instanţei judecătoreşti copilul este considerat adoptabil,iar drepturile parinteşti se exercită de către directie. Art. 19. - În interesul superior al copilului, instanţa poate decide redarea exerciţiului drepturilor părinteşti sautransferul acestora către un membru al familiei lărgite, la cererea acestora, numai în cazul în care copilul nu afost încredinţat în vederea adopţiei în termen de 1 an de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii deconstatare a încetarii exercitiului drepturilor părinteşti. Art. 20. – (1) La nivel national se organizeaza o evidenta cu privire la copiii adoptabili, a adoptatorilor saufamiliilor adoptatoare, precum si a adoptiilor incuviintate.(2) Oficiul are obligatia organizarii evidentei prevazute la alin. (1), întocmind în acest sens un RegistruNaţional pentru Adopţii. Art. 21. - (1) Directia transmite oficiului toate informaţiile cu privire la fiecare copil adoptabil, în termen de 5zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de constatare a încetarii exercitiuluidrepturilor părinteşti.(2) De asemenea, directia transmite oficiului toate informatiile cu privire la persoanele sau familiile pentrucare s-a emis atestatul prevăzuta la art.14 alin. (2), în termen de 5 zile de la emiterea acesteia. Art.22. - (1) După comunicarea informaţiilor prevăzute la art.21 alin.(1), directia efectuează, în termen de 45de zile, demersurile necesare identificării în raza sa teritorială, a celei mai potrivite persoane sau familii pentrucopil, analizand cu prioritate posibilitatea incredintarii acestuia in vederea adoptiei catre o ruda pana la gradulIV inclusiv, asistentul maternal profesionist la care se afla copilul sau alta persoana/familie la care copilul esteplasat.(2) Daca nu exista solicitari din partea persoanelor/familiilor prevazute la alin. (1) ca avand prioritate,directia efectueaza demersurile de identificare ale unei persoane sau familii potrivite pentru copil dintre celeprevazute la art. 21 alin. (2).(3) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1), directia nu a identificat o persoana sau familie adoptivă cudomiciliul situat în raza sa teritorială, aceasta solicită oficiului recomandarea unui numar de 5 persoane saufamilii înscrise în Registrul Naţional pentru Adopţii, care le va transmite de îndată.(4) În situaţia în care nici una din cele 5 persoane sau familii nu este potrivită, directia solicită oficiuluirecomandarea altor 5 persoane sau familii aflate în evidenţa sa. Art. 23. - (1) Directia de la domiciliul copilului verifică si constată compatibilitatea acestuia cu o persoană saufamilie care doreşte să adopte şi în situaţia în care constată că această alegere corespunde interesului superiorcopilului, decide încredinţarea acestuia în vederea adopţiei. Se va notifica despre aceasta oficiul în vedereaefectuării menţiunilor necesare.(2) Determinarea compatibilităţii se realizează ţinând seama în mod obligatoriu de caracteristicile şinevoile copilului, dorinţele şi opiniile exprimate de acesta. Interesul superior al copilului trebuie luat înconsiderare cu prioritate.(3) Incredintarea in vederea adoptiei se dispune de catre directia de la domiciliul copilului pentru operioada de cel putin trei luni. Art. 24. - (1) Directia ia măsurile necesare pentru ca fraţii să fie încredinţaţi împreună.(2) Încredinţarea separată a fraţilor în vederea adopţiei se poate face doar în situaţii excepţionale şinumai dacă acest lucru este în interesul lor. Art. 25. - Încredinţarea în vederea adopţiei nu este necesară în cazul în care copilul este rudă până la gradulIV inclusiv cu persoana care doreşte să-l adopte, precum si in cazul in care unul dintre soti adopta copilulceluilalt sot. În această situaţie persoana care doreşte să adopte poate solicita încuviinţarea adopţiei directinstanţei judecătoreşti în condiţiile prezentei legi, dar nu mai tarziu de data încredinţării copilului în vedereaadopţiei unei alte persoane sau familii. Art. 26. - (1) Pe durata încredinţării copilului în vederea adopţiei, exercitarea drepturilor şi obligaţiilorpărinteşti cu privire la persoana copilului se exercită de către persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat.(2) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercită de către directia competentă care îl poatedelega persoanei sau familiei la care a fost încredinţat. Art. 27. - (1) În perioada încredinţării copilului in vederea adopţiei, directia va urmari evoluţia copilului şi arelatiilor dintre acesta şi persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat, intocmind in acest sens rapoartebilunare.(2) La sfârşitul perioadei de încredinţare directia dispune cu privire la avizarea sau neavizarea adopţiei.Eliberarea avizului prelungeşte de drept perioada pentru care copilul a fost incredinţat in vederea adopţiei pânăla încuviinţarea sau respingerea de către instanţa judecătorească a cererii privind adopţia. Art. 28. - (1)Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti.(2)Instanţa judecătorească nu va încuviinţa adopţia decât dacă, pe baza probelor administrate, şi-aformat convingerea că adopţia corespunde interesului superior al copilului.(3) Cererea de încuviinţare a adopţiei se formulează de către adoptatorul sau, dupa caz, familiaadoptatoare pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 27 alin. (2) si va fi insotita de urmatoarele acte:a) certificatul de nastere al copilului in copie legalizata;b) certificatul medical privind starea de sanatate a copilului;c) hotararea judecatoreasca de constatare a incetarii exercitiului drepturilor parintesti;d) atestatul adoptatorului sau familiei adoptatoare;e) dispozitia de incredintare in vederea adoptiei;f) avizul favorabil la adoptie;g) certificatele de nastere ale adoptatorului sau familiei adoptatoare in copie legalizata;h) certificatul de casatorie al adoptatorului sau familiei adoptatoare in copie legalizata;i) cazier judiciar al adoptatorului;j) certificat medical privind starea de sanatate a adoptatorului;k) documentele doveditoare cu privire la situatiile prevazute la art. 9 alin. (2) si (3). Art. 29. - (1) Cauzele privitoare la incuviinţarea adopţiei se judecă în prima instanţă de tribunalul în a căruirază teritorială se află domiciliul copilului.(2) Cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determina instanţa competentă, potrivit alin.(1), sejudecă de Tribunalul Bucureşti.(3) Hotărârile pronunţate în cauzele având ca obiect încuviinţarea adopţiei sunt supuse recursului.Instanţa competentă să judece recursul este curtea de apel. Art.30. - Cererile privitoare la încuviinţarea adopţiei sunt scutite de taxa judiciară de timbru. Art.31. - (1) Instanţa soluţionează cererea pentru încuviinţarea adopţiei în camera de consiliu, în completconstituit din doi judecatori. Cauzele referitoare la încuviinţarea adopţiei se judecă de judecatori specialdesemnaţi de ministrul justitiei.(2) Judecarea cererii se face cu citarea directiei care îl reprezintă pe copil, a persoanei sau familieiadoptatoare şi cu participarea obligatorie a procurorului. Adoptatorul sau familia adoptatoare poate fireprezentată de către un avocat al cărui onorariu va fi stabilit şi achitat de către Oficiu.(3) Instanţa poate administra orice probe admise de lege.(4) Consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este cerut in instanţă. Art. 32 (1) Directia de la domiciliul copilului va urmari si va intocmi rapoarte trimestriale cu privire laevolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintii sai adoptivi cel putin doi ani dupa incuviintarea adoptiei.(2) Directia de la domiciliul copilului are obligatia sa asigure parintilor adoptivi servicii post-adoptie.

Capitolul IVProcedura adopţiei internaţionale

Art. 33. – (1) În sensul prezentei legi, adopţia internaţională are efectele prevazute la art. 2 si presupunedeplasarea copilului pe teritoriul altui stat, în urma încuviinţării adopţiei de către instanţa judecătorească.(2) Adoptia internationala intervine la cererea formulata de catre o persoana sau familie care nu aredomiciliul in Romania.(3) Adopţia internaţională poate fi încuviinţată numai in situaţia in care nu s-a putut realiza adopţiainternă şi dacă nu a fost posibilă luarea unei măsuri de protecţie care să asigure îngrijirea corespunzătoare nevoilor copilului în Romania. (Varianta: Adoptia internationala poate fi incuviintata numai pentru copiii ai caror parinti sunt necunoscuti, decedati, declarati judecatoreste morti sau disparuti.) Art. 34. - Oficiul este autoritatea centrală română abilitata să asigure respectarea tuturor obligaţiilor ce revin statului roman in domeniul adoptiei internationale asumate de acesta prin Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, denumită în continuare Convenţia de la Haga. Art. 35. - (1) Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui stat şi care doresc săadopte un copil din România sunt transmise oficiului prin intermediul autorităţii centrale competente din statulrespectiv sau a organizaţiilor sale acreditate.(2) În cazul statelor care nu sunt semnatare ale convenţiei de la Haga, organizaţiile acreditate aleacestora trebuie să fie autorizate şi de oficiu, în conformitate cu standardele elaborate de către AutoritateaNaţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului si aprobate prin hotarare a Guvernului .Art. 36. - Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare va fi primita numai daca autorităţile centralecompetente din statele respective sau organizaţiile sale acreditate sau autorizate in condiţiile legii atesta că:(a) adoptatorul sau familia adoptatoare indeplinesc conditiile de eligibilitate si sunt aptisa adopte în conformitate cu legislaţia în domeniul adopţiei din statul în care aceştiaîşi au domiciliul;(b) adoptatorul sau familia adoptatoare au beneficiat de consilierea necesară în vedereaadopţiei;(c) sunt asigurate servicii post-adopţie pentru copil şi familie.Art.37. - (1) Cererile transmise oficiului vor fi însoţite de următoarele documente:(a) un raport cuprinzând informaţii cu privire la identitatea persoanelor care doresc să adopte,capacitatea legala şi aptitudinea lor de a adopta, situaţia lor personală, familială,materiala simedicală, mediul social, motivele care îi determină să adopte un copil din România, precum şi cuprivire la copiii pe care ar putea să-i primească spre adopţie; concluziile raportului vor fi susţinuteprin documentele eliberate de autorităţile competente din statul respectiv;(b) certificatele de naştere şi căsătorie ale persoanelor care doresc să adopte, în copie legalizată,precum si cazierele lor judiciare;(c) raport medical întocmit separat pentru fiecare adoptator ;(d) un act, eliberat de autorităţile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2), din care să rezulte că existăgaranţia că adoptatul să intre şi să locuiască în statul străin, cât şi pentru urmărirea evoluţiei luidupa adopţie pe o perioadă de minim doi ani;(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) vor fi prezentate în original şi insoţite detraducerea autentificată în limba romana.Art. 38. - În vederea încuviinţării adopţiei internaţionale, directia de la domiciliul copilului atesta prindispozitie respectarea prevederilor art. 33 alin. (3). Dispozitia se transmite oficiului, in termen de 5 zile de laemiterea ei, solicitându-se, totodată, recomandarea unor persoane sau familii cu domiciliul în străinătate caredoresc să adopte. Dispozitia va fi insotita de un raport care sa cuprinda toate datele si informatiile relevanteprivitoare la copil.Art. 39. - (1) La solicitarea directiei, oficiul recomandă acesteia, in termen de 15 zile, un număr de 5 persoanesau familii care doresc să adopte, aflate în evidenţa sa.(2) Recomandarea acestor persoane sau familii se face ţinând seama in primul rand de ordineaînregistrării cererilor, precum şi de varsta, sexul si educaţia copilului, originea sa etnică, religioasă sauculturală, precum si de orice alte nevoi care sustin interesul superior al copilului .6Art. 40. – Directia selecteaza persoana sau familia care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, directorulacesteia emitand o dispozitie in acest sens.Art. 41. - Directia notifică oficiului dispozitia cu privire la selectarea celor mai potriviţi părinţi adoptivi pentrucopil, in termen de 5 zile de la emiterea sa.Art. 42. - Oficiul notifică autorităţilor centrale competente sau organizaţiilor acreditate sau autorizate din statulpărinţilor adoptivi selectarea acestora, in termen de cinci zile de la data primirii dispozitiei.Art. 43 - Oficiul va solicita autoritatii centrale competente sau organizaţiei acreditate sau autorizate din statulprimitor sa-i comunice urmatoarele:a) acordul adoptatorului sau familiei adoptatoare cu privire la dispozitia prevazuta la art.40;b) incuviintarea in scopul incredintarii copilului in vederea adoptiei, atunci când oasemenea incuviintare este cerută de legea statului respectiv;c) este de acord ca procedura de adopţie să continue;d) copilul este autorizat să intre şi să locuiască permanent in statul primitor.Art. 44. - Pe baza informatiilor si documentelor mentionate la art. 43, oficiul transmite directiei competente, intermen de cinci zile, confirmarea selectarii adoptatorului sau familiei adoptatoare.Art. 45. - (1) Persoana sau familia selectata are obligatia să se deplaseze în România pentru o perioadă de celpuţin 5 zile, pentru a-i fi prezentat copilul.(2) Directia întocmeşte un raport care menţionează rezultatele şi modul în care s-a realizat activitateaprevăzuta la alin.(1) şi sesizeaza instanta judecatoreasca pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei.Art 46. – (1) Tribunalul in a carui raza teritoriala se afla domiciliul copilului se pronunta, dupa verificareaconditiilor prevazute la art. 43 si art. 45, asupra incredintarii copilului in vederea adoptiei la adoptatorul saufamilia adoptatoare pentru o perioada de cel putin 3 luni.(2) Prevederile art. 29 – 31 sunt aplicabile in mod corespunzator.Art. 47. – Copilul poate parasi teritoriul Romaniei impreuna cu adoptatorul sau familia adoptatoare numai duparamanerea definitiva si irevocabila a hotararii prin care s-a dispus incredintarea.Art. 48. – (1) Pe perioada incredintarii in vederea adoptiei, oficiul are obligatia de a urmari evolutia copilului,prin intermediul autoritatii centrale competente sau organizaţiei acreditate sau autorizate din statul primitor.(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), oficiul trebuie sa solicite transmiterea derapoarte bilunare autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate sau autorizate din statul primitor.Art. 49. - In situatia in care mentinerea copilului incredintat la adoptatorul sau familia adoptatoare nu mai estein interesul sau superior, oficiul este obligat sa intreprinda toate demersurile pentru a asigura inapoiereaacestuia in tara.Art. 50. – (1) Daca la sfarsitul perioadei de incredintare se constata ca este in interesul copilul sa ramana laadoptator sau la familia adoptatoare, oficiul sesizeaza instanta judecatoreasca in vederea incuviintarii adoptiei.(2) Cererea privind încuviinţarea adopţiei este transmisă după îndeplinirea procedurilor legale instanţeijudecătoreşti competente, numai prin intermediul Oficiului.(3) Prevederile art. 29 - 31 sunt aplicabile in mod corespunzator.Art. 51. - În cazul adopţiei internaţionale, oficiul va elibera un certificat care atestă că adopţia este conformă cunormele impuse de Convenţia de la Haga, pe care il va transmite instantei judecatoresti.7Art. 52. - Cererea de incuviintare a adoptiei trebuie sa fie insotita de documentele prevazute la art. 35-38, art.40, art. 46, art. 48 alin. (2) si art. 51. Instanţa se va pronunţa asupra cererii de încuviinţare a adopţiei având învedere si ca adoptatul să poată beneficia în ţara străină de garanţiile şi normele echivalente acelora existente încazul unei adopţii naţionale.Art. 53. - (1) Oficiul ia toate măsurile impuse de prevederile Convenţiei de la Haga în vederea preveniriicâştigurilor necuvenite, financiare sau de altă natură, ce ar putea fi realizate cu prilejul adopţiei şi descurajăriioricăror practici contrare obiectivelor acestei convenţii.(2) Oficiul stabileşte o taxa unică şi fixă pentru adopţia internaţională, determinată pe baza costurilormaxime aferente tuturor serviciilor necesare finalizării adopţiei. Plata oricărei alte sume care depaşeşte taxastabilită este interzisă.(3) Taxa este defalcată pe categorii de cheltuieli şi este adusă la cunoştinţă persoanei sau familieiadoptatoare.(4) Plata taxei este efectuată prin transfer bancar în contul special deschis în acest scop de către oficiu .Art. 54. – Oficiul are obligatia sa urmareasca evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si parintele sauparintii sai adoptivi cel putin doi ani dupa incuviintarea adoptiei, prin intermediul autoritatii centralecompetente sau organizaţiei acreditate sau autorizate din statul primitor.(2) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), oficiul trebuie sa solicite transmiterea derapoarte trimestriale autoritatii centrale competente sau organizatiei acreditate sau autorizate din statul primitor.Capitolul VEfectele adopţieiArt. 55. - (1) Adopţia produce efecte numai de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care afost încuviinţată.(2) Prin adopţie se stabilesc raporturi de rudenie între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şiadoptator şi rudele acestuia, pe de altă parte.(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii sai fireştişi rudele acestora, pe de altă parte. Cu toate acestea, impedimentul la căsătorie izvorât din rudenie se aplicăîntre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi rudele fireşti ale acestuia, pe de altă parte.Art. 56. - (1) Adoptatorul are faţă de copilul adoptat drepturile şi îndatoririle părintelui faţă de copilul săufiresc.(2) În cazul în care cel care adoptă este soţul părintelui firesc al adoptatului, drepturile şi îndatoririlepărinteşti se exercită de către adoptator şi părintele firesc căsătorit cu acesta.Art. 57. - (1) Copilul adoptat dobândeşte prin adopţie numele celui care adoptă.(2) Dacă adopţia se face de către doi soţi ori de către soţul care adoptă pe copilul celuilalt soţ, iar soţiiau nume comun, copilul adoptat va purta acest nume. În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, eisunt obligaţi să declare instanţei care încuviinţează adopţia, numele pe care acesta urmează să-l poarte.(3) Pe baza hotărârii irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent vaîntocmi, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţiisăi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act.Capitolul VIÎncetarea adopţieiArt. 58. - (1)Adopţia încetează prin desfacere sau constatarea nulităţii.(2) Cererile privitoare la nulitatea sau desfacerea adopţiei sunt supuse aceloraşi reguli de competenţă caşi cele pentru încuviinţarea acesteia.8Art. 59. - (1) Adopţia se desface atunci când este în interesul superior al copilului.(2) Adopţia poate fi desfacută la cererea copilului care a implinit 10 ani, a directiei de la domiciliulacestuia sau a oficiului sesizat de autoritatea centrală străină sau de organizaţia autorizată sau acreditată.(3) Adoptatorul poate cere instanţei desfacerea adopţiei după ce adoptatul a devenit major, dacă acesta asăvârşit faţă de adoptator fapte grave contrare legii.(4) Instanţa se pronuntă şi cu privire la numele copilului după desfacerea adopţiei. La încetarea adopţiei,adoptatul redobândeşte numele de familie avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Cu toate acestea, la desfacereaadopţiei, pentru motive temeinice, instanţa va putea încuviinţa ca adoptatul să păstreze numele de familiedobândit prin adopţie.(5) La desfacerea adopţiei, părinţii fireşti ai copilului redobândesc drepturile şi obligaţiile părinteşti,numai dacă nu se ia o altă măsură de protecţie a copilului, în condiţiile legii.Art. 60. - Adopţia este lovită de nulitate, dacă a fost încheiată cu încălcarea condiţiilor prevăzute de lege.Art. 61. – Hotărârile judecătoreşti privitoare la desfacerea sau anularea adopţiei nu sunt supuse apelului.Capitol VIIDispoziţii finaleArt. 62. - Donaţiile, sponsorizările precum şi orice alte daruri făcute de potenţialii părinţi adoptivi, persoanelorfizice din cadrul instituţiilor publice implicate în procesul de adopţie sunt interzise.Art. 63. – (1) Fapta părintelui, a tutorelui, a ocrotitorului legal al copilului, a adoptatorului sau a oricarei altepersoane implicate in procesul de adoptie care pretinde, ofera sau primeste, pentru sine sau pentru altul, baniori alte foloase materiale în scopul adopţiei copilului, se pedepseşte cu închisoare de la doi la şapte ani.(2) Cu aceeaşi pedeapsă prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care în vederea obţineriiunui folos material necuvenit intermediază sau înlesneşte adoptarea unui copil.Art. 64. – Cererile pentru incuviintarea adoptiei aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii invigoare a prezentei legi vor fi solutionate potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data introducerii cererii.Art. 65. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării in Monitorul Oficial alRomâniei. (2) Pe data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 25/1997 privind regimul juridic al adopţiei, aprobată prin Legea nr. 87/1998, Ordonanta de urgenta aGuvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adoptileinternationale, completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 161/2001, Hotararea Guvernului nr.502/1997 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii; Hotararea Guvernului nr.245/1997 privind criteriile de autorizare a organismelor private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţieidrepturilor copilului prin adopţie, Hotararea Guvernului nr. 1315/2000 privind unele masuri pentru protectiacopilului prin adoptie, precum si orice alte dispozitii contrare.Art. 65. – In termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, partea inati,prin hotarare a Guvernului se vor aproba normele metodologice de aplicare a legii. .9

Utile: Text

Un blog despre copii adoptivi și mame adoptive

bottom of page